Algemene voorwaarden

1) Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van catering, recepties, evenementen exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

2) Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van HiP Evenementen zijn vrijblijvend.
Een overeenkomst met HiP Evenementen komt tot stand door acceptatie van de door HiP Evenementen uitgebrachte offerte of bestelling in de webshop. Aanvullende afspraken of meerwerkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.

3) Prijzen
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. HiP Evenementen behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. zullen wij deze aan cliënt in rekening brengen.

4) Betaling
Bedragen groter dan € 1.000,-:
Tenzij anders overeengekomen dient ten minste 50% van de offerteprijs door HiP Evenementen te zijn ontvangen uiterlijk binnen 5 dagen na acceptatie van de offerte. Alle (rest)factuurbetalingen dienen 14 dagen na cateringdatum door HiP Evenementen te zijn ontvangen. Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van een procent per maand verschuldigd of de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand. HiP Evenementen mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten die voor HiP Evenementen verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan HiP Evenementen verschuldigd is, komen voor rekening van cliënt. Verrekening met tegen vorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door HiP Evenementen is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

5) Vergunningen
Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan HiP Evenementen blijken.
Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt.

6) Annulering
Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van HiP Evenementen in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.
Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100%
7 dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 75%
Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 50%
Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/diensten geleverd door derden als onderaannemer van HiP Evenementen als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke HiP Evenementen aan deze derden verschuldigd zal zijn, in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van de HiP Evenementen annuleringskosten.
Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan HiP Evenementen te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door HiP Evenementen.

7) Tussentijdse beëindiging
HiP Evenementen is bevoegd om de overeenkomst voor zover niet anders bepaald met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien cliënt een of meer verplichtingen jegens HiP Evenementen niet nakomt. HiP Evenementen is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, wanneer cliënt surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.
HiP Evenementen is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van cliënt heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen. HiP Evenementen is geen rente over de vooruitbetaling schuldig. Hij is tot terugbetaling van de vooruitbetaling cq. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat HiP Evenementen niets meer van cliënt te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen. Toepasselijk recht op de overeenkomst is Nederlands recht. Voorwaarden van cliënte gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Van geschillen over of in verband met het gehuurde neem bij uitsluiting kennis de absoluut bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen HiP Evenementen zijn vestiging heeft.

8) Te leveren goederen en diensten
De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en HiP Evenementen is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen en omstandigheden.
Indien de opgave van cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid is HiP Evenementen niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

9) Aanwezigheid
Cliënt is verantwoordelijk voor:
• een goede bereikbaarheid.
• voldoende parkeergelegenheid.
• voldoende stroomvoorziening binnen een straal van 25 meter van de plaats van de catering.
• wateraansluiting met (wasmachine)kraan met schroefdraad binnen een straal van 25 meter van de plaats van de catering.
HiP Evenementen behoudt zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen indien de afstand tussen straatkant en plaats van de catering groter is dan 50 meter. Ook zal extra kosten in rekening worden gebracht indien de catering niet op de begane grond afgeleverd kan worden.

10) Overmacht
In geval van overmacht heeft HiP Evenementen het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.
Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
• Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
• Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
• Weersomstandigheden.
• Onlusten.
• Stakingen.
• Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
• Brand of ongevallen.
• Transportbelemmeringen.
• Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
• Iedere storing in de geregelde productie.
• Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

11) Aansprakelijkheid
HiP Evenementen is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan HiP Evenementen terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en HiP Evenementen nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

12) Weigering cq. beëindiging orders en/of opdrachten
HiP Evenementen behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen. HiP Evenementen heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van HiP Evenementen te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. HiP Evenementen heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is als dan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/of opdracht.

13) Toepasselijkheid
1. Op de door HiP Evenementen aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)